Home / Hafan
About / Amdan
News / Newyddion
Contact / Cysylltwch
 
Dafydd Iwan

Cerflun Owain Glyndwr yng Nghorwen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYDDIADUR DAFYDD IWAN 2012:

Bydd Taith 50 Dafydd yn dechrau ym Mhontyberem ar Fedi 21ain, gyda gwesteion gwahanol bob nos.

Manylion llawn ar wefan Sain a 'facebook'

BYDD Y DAITH HON HEFYD YN RHOI CYHOEDDUSRWYDD I GRONFA WILLIAM SALESBURY, A SEFYDLWYD I GREU YSGOLORIAETHAU A FYDD YN HELPU MWY O FYFYRWYR I ASTUDIO DRWY'R GYMRAEG YN Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL

Am fwy o wybodeth am y Gronfa: mennamachreth@gmail.com

Am fwy o wybodaeth am y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: a.lloyd@colegcymraeg.ac.uk

MEDI

21. CYCHWYN TAITH 50 DI: Pontyberem**gyda Gwenda Owen a Geinor

22. Canolfan Soar, Merthyr Tudful**gyda Jamie Bevan a'r Gweddillion

29. Nant-y-Ffin, Llandysilio gyda Lowri Evans

HYDREF

5. Neuadd Dwyfor, Pwllheli gyda Gwenan Gibbard a Meinir Gwilym

19. Canolfan y Mileniwm, Caerdydd** gyda Heather Jones a Grug

20. CANOLFAN Hamdden Dyfi, Machynlleth gyda Cor Gore Glas

27. Gwesty Emlyn, CNE gydag Ar Log

TACHWEDD

2. Llety Parc, Aberystwyth** gyda Lisa Angharad

3. Plas Isa, Corwen gyda Gwenan Gibbard

9. Saith Seren, Wrecsam gyda Gwenan Gibbard

10. Canolfan Cymry Llundain

17. Venue Cymru, Llandudno gyda Elin Fflur, Tri Tenor Cymru, Lucy Kelly a Chor Rhuthun

23. Theatr Felin-fach gydag Ar Log

** bydd sesiwn i blant bach yn y pnawn yn y lleoliadau hyn, gyda chaneuon Cwm-Rhyd-y-Rhosyn

(cofiwch am y llyfr o ganeuon a stori Cwm-Rhyd-y-Rhosyn sydd newydd ei gyhoeddi, gyda lluniau newydd gan Cen Williams)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COFIO HELEN:

John a Janet Thomas, Castell Newydd Emlyn ger y gofeb i'w merch, Helen Thomas a laddwyd ger Comin Greenham

yn Awst 1989. Bu Dafydd a Jill mewn cyfarfod coffa yn Greenham ar Awst 1af, gyda chriw ifanc dan arweiniad Cen Llwyd

Diwrnod Doethuriaeth Llion Tegai, gydag Eban Dafydd yn ei freichiau

 

Gyda Louis Llywelyn a Morgan John, Telor a Jo, Caio a Celt a Bethan yng Ngharrog, haf 2010

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLUNIAU AMRYWIOL:

 

Dafydd ym Melffast yn cefnogi'r ymgyrch dros Ddeddf Iaith Wyddeleg i Ogledd Iwerddon

----------------------------------------------------------------------------------------------------- DAFYDD AC OLWEN DAVIES GYDA PHOBL IFANC O BELARWS A DDAETH I GYMRU AM BYTHEFNOS DROS YR HAF.

MAE POB UN O'R BOBL HYN WEDI DIODDE AFIECHYD O GANLYNIAD I FFRWYDRAD CHERNOBYL.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dafydd yn trosglwyddo awenau Llywyddiaeth Plaid Cymru i Jill Evans, Medi11eg, 2010. Cyflwynwyd englyn o waith Arwyn Groe i Dafydd ar derfyn ei dymor fel Llywydd :

"Yma o hyd mae hadau'r - winllan wen:

llawn o yd fydd caeau

haf ein hil gan law fu'n hau

hen hen wanwyn i ninnau""DOS I GANU" gan DAFYDD IWAN

Ysbrydolwyd yr albym gan y faner hon a grogwyd ar un o bontydd Caernarfon wedi etholiadau Mai 2008 :

Rhaid oedd cyfansoddi can i'r fath neges ysbrydoledig! Mae "Mwstasho y Gaucho" hefyd yn gan a gododd o'r etholiad hwnnw o bosib, ond does neb yn siwr gan fod yr awdur (a'r gwrthrych?) yn anhysbys, fel lluniwr y faner.

Mae "Cana dy gan" yn son am gadw'r ffydd, a grym y gan fel arf gwleidyddol, a "Mae Cymru'n mynnu byw" yn anthem obeithiol sy'n codi o weld plant Cymru yn cario'r gwaith ymlaen: "Mae'r plant yn canu'r geiriau, ac mae Cymru'n mynnu byw". Cyflwynir hi i wyrion cyntaf Dafydd, a anwyd tua'r un adeg ag y cyfansoddwyd y gan. Am y tro cyntaf erioed, mae Dafydd wedi cyfansoddi can o safbwynt milwr o Gymru a anafwyd yn Irac. "Os ydym am ddangos unrhyw fath o barch tuag at ein milwyr" medd Dafydd, " ddylen ni byth eu hanfon i ymladd rhyfeloedd anghyfreithlon, di-bwrpas fel cyflafan Irac". Cyflwynir y gan i'r Dr. Dafydd Alun Jones, sydd wedi arloesi yn y gwaith o edrych ar ol milwyr y chwalwyd eu bywydau gan effeithiau rhyfel.

Hefin Elis yw cyfansoddwr "Cymru'n mynnu byw" a'r delyneg serch "Tyrd aros am funud", y ddwy ar eiriau newydd Dafydd. Cyflwynir yr olaf, a "Cysura fi" i Bethan. Can ysgafn, led-ddychanol yw "Mae gen i f'egwyddorion", ac y mae'r albym yn gorffen, wedi'r gan werin hyfryd "Ambell i gan", efo dwy o ganeuon Tudur Huws Jones, "Angor" ac "Amser Maith yn ol".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CAIO IWAN DROS GYMRU:

 

Caio'n derbyn ei ail gap cenedlaethol gan Brian Flynn ar faes Clwb Bae Colwyn, Ebrill 20fed, 2009.

 


Y DYN YMARFEROL

Ar hyd ei fywyd, y mae Dafydd Iwan wedi ceisio atebion ymarferol i'r cwestiynau sy'n wynebu Cymru.

*Fe'i argyhoeddwyd yn ifanc o'r achos dros ymreolaeth i Gymru; ymunodd a'r Blaid yn 14 oed ac fe'i etholwyd yn Gadeirydd cyntaf Ieuenctid y Blaid yn 1962.

*Gwelodd fod y Cymry'n canolbwyntio ar rai meysydd academaidd ar draul rhai mwy ymarferol, ac felly dewisodd astudio pensaerniaeth, a graddio yng Nghaerdydd yn 1968.

*Yn y 60au roedd yr iaith Gymraeg heb statws swyddogol, a bu'n ymgyrchu gyda Chymdeithas yr Iaith i newid hynny. Ef oedd un o'i Chadeiryddion mwyaf effeithiol.

*Yn nechrau'r 70au, roedd y cynnydd mewn tai haf yn bygwth y cymunedau gwledig, a sefydlodd gydag eraill Gymdeithas Tai Gwynedd, sy'n parhau i greu cartrefi yng Ngwynedd.

*Gwelodd bod angen cyflwyno'r dechnoleg newydd i'r byd adloniant Cymraeg, a sefydlodd gwmni Sain yn 1969 sydd bellach yn brif gwmni recordio Cymru, yn cyflogi 38 o bobl.

*Bu'n un o'r criw bach a helpodd y Dr. Carl Clowes i wireddu'r breuddwyd o sefydlu Canolfan Iaith a Diwylliant Nant Gwrtheyrn

*Roedd yn rhan o'r tim a helpodd R. Gwynn Davies i sefydlu un o'r canolfannau mwyaf arloesol i greu gwaith i rai dan anfantais yn Antur Waunfawr.

*Mae ei waith gyda Sain a Chwmni Cyhoeddi Gwynn wedi sicrhau fod cannoedd o gyfansoddwyr Cymru yn cael eu cydnabod yn deilwng am eu gwaith.

*O weld sut mae cymaint o eiddo a busnesau Cymru'n cael eu prynu gan gwmniau o'r tu allan i economi Cymru, sefydlodd gydag eraill gwmni Arianrhod sy'n prynu eiddo i'w gosod i fusnesau lleol.

*Gwelai'n glir yr angen i wneud y Gymraeg yn iaith adloniant; bu'n un o brif ffigyrau'r byd canu a theledu yng Nghymru, gan annog ac ysbrydoli cannoedd o gantorion a pherfformwyr eraill.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Yn bennaf oll, mae angen i Blaid Cymru fod yn blaid anturus sydd am greu Cymru newydd hyderus, gwlad y bydd ei phobol yn barod i sefyll ar eu traed eu hunain a sylweddoli eu llawn botensial, yn falch o'u Cymreictod. Ac nid trwy fod yn amddiffynnol nac yn fewnblyg y mae gwneud hyn, ond trwy edrych allan i'r byd, ac anelu at fod yn rhan o'r byd hwnnw fel cenedl rydd, yn aelod llawn o Gymuned Ewrop y bobloedd, ac o'r Cenhedloedd Unedig fel yr unig gorff rhyngwladol a all sicrhau heddwch byd-eang."

Dafydd Iwan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------