Dyddiadur Dafydd Iwan am 2016:

 Oherwydd y driniaeth ysbyty a gefais yn ddiweddar (a fu yn llwyddiant mae'n dda gen i ddweud) rwyf wedi penderfynu rhoi pen ar fy mherfformiadau gyda'r Band. Felly yr unig berfformiadau cerddorol sylweddol fydd gen i eleni fydd fel gwestai gwadd yn rhai o nosweithiau taith Dathlu 40 Ar Log.

..........................................................................................................................................

Y CANU

Bydd y sesiynau canu yn brin eleni, felly gwnewch yn fawr ohonyn nhw! 

Hydref 6: Cyngerdd pnawn "Tonic" gyda Hefin Elis, Galeri, Caernarfon

Hydref 7: Gelli Fawr, Cwm Gwaun

Hydref 8: Mynydd-y-Garreg

Hydref 28: Noson Lawen, Canolfan Hamdden, Y Bala

 

ARALL

Hydref 24: Gwasanaeth Diolchgarwch, Llanuwchllyn

Tachwedd 8: Cymdeithas Abererch

Tachwedd 11: Te pnawn yr henoed, Pringles, Llanfairpwll

Tachwedd 16: Agoriad Siop y Pethe newydd, Aberystwyth

Tachwedd 23: Cymdeithas Bontnewydd

Tachwedd 28: Bryn Seiont Newydd, Caernarfon

Rhagfyr 6: Cinio Nadolig Cynnar: Breese Hill, Benllech (Henoed Bodffordd)

Rhagfyr 9: Lawnsio Llyfr Chile: Abertawe

Rhagfyr 13: Clwb y ddinas, Hen Lyfrgell, Caerdydd

 

 Y PREGETHU

 HYDREF

2: Tabernacl, Porthaethwy / Pant-glas / Pen-lan, Pwllheli

16: Prestatyn / Caeathro

23: Brynsiencyn / Noddfa / Niwbwrch

30: Nefyn / Noddfa

TACHWEDD

6: Nasareth, Penrhyn

13: Llanrwst / Botwnnog / Capel Ifan

27: Llangefni / Lon-y-Felin

RHAGFYR

4: Trefnant

11: Rhostryfan / Groeslon